Gospodarka regionu

Postulaty wzrostu

Poważnie zaawansowany i przestrzennie dość równomierny ogólny rozwój województw tego makroregionu widoczny jest nie tylko w powyżej przedstawionych działach gospodarki narodowej, lecz również w infrastrukturze technicznej i społecznej. Jednakże w niektórych dziedzinach — na tle ogólnego rozwoju całego kraju — występują pewne braki i niepełne zaspokojenie wzrastających potrzeb. W celu przyspieszenia ogólnego rozwoju makroregionu w każdym województwie wysuwa się liczne postulaty. Rozwój ten utrzymywany będzie w zasadzie na poziomie wielu wskaźników ogólnokrajowych. Zarysowuje się też program nadrobienia niektórych opóźnień w rozwoju wschodnich terenów makroregionu, to znaczy w województwach konińskim oraz kaliskim. Sytuacja tutaj jest jednak korzystna, gdyż no wym elementem rozwoju stał się Koniński Okręg Przemysłowy, którego aktywizujące ten obszar makroregionu oddziaływanie stało się faktem. W przyszłości powinny też zostać wykorzystane doliny Warty i Noteci dla lokalizacji przemysłów bardziej wodochłonnych.

vinonobile.pl