Gospodarka regionu

Postulaty rozwoju południa

Jak z powyższego opisu tego makroregionu wynika, nie ma on wyraźnego układu strefowego, przeto jego delimitację należy uważać za tym czasową. Całość jego zagospodarowania ma charakter raczej heterogeniczny, postulaty rozwoju są tu również dość różnorodne. Dotyczą one po pierwsze poważnej przebudowy gospodarki Sudetów, a po wtóre aktywizacji ogólnej niektórych obszarów położonych na północy. W Sudetach nie tylko struktura przemysłu jest przestarzała i często nie dostosowana do efektywniejszych form nowoczesnej produkcji, lecz również rolnictwo wykazuje tu cechy stagnacji, a nawet regresu. Należy tutaj też zwiększyć retencję wód i polepszyć ich czystość. Modernizacji wymaga również go spodarka leśna, gdyż góry te stanowią jeden z najbardziej typowych obszarów zarówno eksploatacji, jak i ochrony zalesienia. Kluczowym problemem przebudowy gospodarki sudeckiej jest właściwe ustawienie nie tylko techniki i organizacji produkcji, lecz również siły roboczej. Saldo migracji ludności jest tutaj zdecydowanie ujemne. To samo dotyczy też południowej części województwa zielonogórskiego. Na terenach nizinnych zagospodarowanie jest stosunkowo nierówno mierne i nie wszędzie wykazuje jednakowy rytm rozwoju. Duża dyna mika charakteryzuje województwo legnickie, w którym nie tylko wartość środków trwałych na jednego mieszkańca jest największa w całym makroregionie, ale i nakłady inwestycyjne w tym przeliczeniu należą do największych w całej Polsce.

vinonobile.pl