Gospodarka regionu

Nierówne uprzemysłowienie

Wielki, obszarowo najbardziej rozległy okręg przemysłowy w Polsce rozwinął się na terenie Sudetów i ich przedgórza. W jego granicach znaj dują się województwa jeleniogórskie, wałbrzyskie i część legnickiego. Występują tu skupiska pracujących w przemyśle znacznie większe niż przeciętnie w Polsce — jeleniogórskie — 51,2% ogółu zatrudnionych, wałbrzyskie 57,1%, a cały kraj 43,7%. Przemysł na terenie Sudeckiego Okręgu Przemysłowego wywodzi się ze starych form rękodzieła feudalnego, które w drugiej połowie XIX w. ustąpiło tutaj formom fabrycznym . W okresie międzywojennym okręg ten nie uległ poważniejszemu wzrostowi ani modernizacji, przeto po wojnie struktura jego była i jest do dziś poważnie przestarzała i wymaga znacznego przekształcenia. Ważną gałąź przemysłu stanowi elektroenergetyka, oparta na miejscowych zasobach zarówno węgla kamiennego, jak i brunatnego. Węgiel kamienny eksploatowany jest w kilku kopalniach w Wałbrzychu i No wej Rudzie, gdzie otrzymuje się jednak tylko około 2% wydobycia ogólnokrajowego. Węgiel brunatny pochodzi z Zagłębia Turoszowskiego, do starczającego prawie połowę produkcji ogólnokrajowej. W obu tych za głębiach znaczna część surowca stanowi podstawę produkcji energii elektrycznej w dużych elektrowniach cieplnych. Uzupełnia je kilka dość dużych elektrowni wodnych, zlokalizowanych przy zaporach wodnych na różnych rzekach sudeckich. Ponadto węgiel wałbrzyski służy do produkcji wysokich gatunków koksu oraz poważnych ilości gazu świetlnego.

vinonobile.pl