Gospodarka regionu

Makroregion południowo wschodni

Makroregion ten obejmuje osiem województw, a mianowicie kieleckie, miejskie krakowskie, krośnieńskie, nowosądeckie, przemyskie, rzeszowskie, tarnobrzeskie oraz tarnowskie. Siedzibą zespołu planowania tej części Polski jest Kraków. Historycznie rzecz biorąc ten makroregion można by nazwać mało polskim, gdyż obszar jego obejmuje znaczną część tej dawnej prowincji Polski. Pod względem fizycznogeograficznym dzieli się on na stosunkowo dużo różnorodnych krain. Na północy rozciąga się Wyżyna Małopolska, której znaczna część znajduje się w granicach makroregionu. Odznacza się ona urozmaiconą budową geologiczną i wieloma zasobami mineralnymi. Kulminacją wysokości jest tu pasmo Łysogór (Łysica, 612 m) w Górach Świętokrzyskich. Południowa część wyżyny odznacza się stosunkowo urodzajnymi glebami — głównie lessy, rędziny, oraz wysokimi temperatura mi średnimi, zwłaszcza w półroczu cieplejszym. Tereny środkowe zajmuje obniżenie rozszerzającej się ku wschodowi, dość głębokiej Kotliny Sandomierskiej, o glebach mało urodzajnych, a klimacie stosunkowo ciepłym. Na południu rozciąga się system Karpat wraz z ich pogórzem. Ongiś był to obszar w dużym stopniu zalesiony, obecnie znaczne tereny zajmują użytki rolne i to nie tylko łąki i pastwiska, lecz również grunty orne, sięgające stosunkowo wysoko. W Kotlinie Sądeckiej, na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich i w innych kotlinach występują korzystne warunki klimatyczne i glebowe dla sadownictwa i warzywnictwa. Obfite opady w okresie lata stwarzają dogodne warunki naturalne dla rozwoju hodowli. Z bogactw mineralnych na uwagę zasługują jedynie złoża ropy naftowej, gazu oraz soli kuchennej, już w dużej mierze wyczerpane.

vinonobile.pl