Gospodarka regionu

Makroregion północny

Obszary makroregionu północnego obejmują wszystkie województwa nadmorskie — szczecińskie, koszalińskie, słupskie, gdańskie i elbląskie. Siedzibą zespołu planowania tego makroregionu jest Gdańsk. Są to obszary takich dawnych prowincji historycznych, jak Pomorze Zachodnie oraz Pomorze Gdańskie, zwane niekiedy Nadwiślańskim. Tędy właśnie szedł jeden z głównych nacisków germanizacyjnych, którego celem było odsunięcie narodu polskiego od Bałtyku. W okresie międzywojennym państwo polskie miało tylko wąski skrawek wybrzeża tego morza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a sam Gdańsk, jako „wolne miasto", administrowany był przez Niemców i tylko pod względem celnym należał do Polski. Z tego względu wielkie znaczenie dla Polski Ludowej miało po wojnie ponowne zasiedlenie ludnością polską dawnych prowincji piastowskich. Gospodarka morska w tym makroregionie wysuwa się na czoło i stanowi podstawowy element w tej części naszego państwa. Należy za znaczyć, że jest to część Polski o największym przyroście naturalnym ludności. Rekord pod tym względem notowany jest w województwie słupskim — 16,4c/oo w 1975 r. Pod względem struktury wieku makroregion ten odznacza się największym udziałem osób w wieku poniżej 30 lat, których jest tu 56,7%, przy średniej 52,3% dla całego kraju. Najmłodsze pod tym względem jest województwo słupskie (59,9%) . Poza gdańskim i szczecińskim wszystkie inne województwa mają ujemny bilans migracji ludności.

vinonobile.pl