Gospodarka regionu

Gliny zwałowe

Pod względem geologicznym znaczna część obszarów wyższych zbudowana jest z czwartorzędowych polodowcowyeh glin zwałowych, o znacznym już niekiedy rozmyciu. W obniżeniach i dolinach rzecznych natomiast zalega materiał akumulacyjny głównie w postaci piasków, mad i żwirów rzecznych. Tego rodzaju warunki geologiczne nie sprzyjają wy stępowaniu bardziej wartościowych bogactw mineralnych. Eksploatuje się tu i ówdzie piaski, żwiry i gliny dla celów budowlanych, a w województwach piotrkowskim i sieradzkim skały wapienne. Na tym podłożu wykształciły się gleby również niezbyt urodzajne. Przeważają tu lekkie gleby bielicowe, a nawet piaszczyste. Bardziej urodzajne są jedynie czarne ziemie pochodzenia bagiennego, występujące w okolicach Sochaczewa i Łowicza, oraz gleby gliniaste na Wysoczyźnie Ciechanowskiej, a także niektóre mady w dolinach rzek. Z konfiguracji rzeźby terenu wynika układ wybitnie koncentryczny sieci rzecznej; względem obszaru makroregionu jest on jednak niesymetryczny, zaznacza się tu bowiem wielki węzeł hydrograficzny w okolicach Warszawy. Dobre zaopatrzenie w wodę cechuje dolinę Wisły, a zwłaszcza Warszawę. Miasto to jest położone nad niecką artezyjską, co w połączeniu z wodami powierzchniowymi i płytszymi podziemnymi stwarza nad wyżki wód dla ludności i gospodarki. Znacznie gorsze warunki występują natomiast w okolicach Łodzi, położonej na głównym dziale wodnym do pływów Wisły i Odry. Pod względem klimatycznym obszar makroregionu należy przede wszystkim do regionu mazowiecko-podlaskiego, a w szczególności do jego części zachodniej, czyli mazowieckiej.

vinonobile.pl