Gospodarka regionu

Duże zaludnienie

Makroregion środkowy, obejmujący prawie 13% obszaru Polski, skupia aż 18% ogółu ludności kraju. Tak znaczna gęstość zaludnienia spowodowana jest istnieniem w makroregionie dwóch wielkich aglomeracji — Łodzi i Warszawy, ale nie tylko. Wysoka gęstość zaludnienia, choć nie w pełni równomierna, cechuje również obszary wiejskie. Najgęściej zaludnione są oba województwa miejskie, nawet poza obszarami ich miast metropolitalnych. Szczególnie duże skupienia ludności występują wzdłuż linii kolejowych łączących te aglomeracje. Najmniejszą gęstość zaludnienia w makroregionie notujemy w województwie ciechanowskim, gdzie w niektórych gminach spada ona poniżej 40 osób/km2. Pod względem stopnia urbanizacji na czoło wysuwają się oczywiście województwa stołeczne warszawskie i miejskie łódzkie, gdzie stopień zurbanizowania dochodzi do 90%. Województwa płockie i skierniewickie mają po około 37% ludności mieszkającej w miastach, a ciechanowskie tylko 26,8%. O ile Warszawę cechuje ciągły, choć ostatnio nieco przyhamowany wzrost liczby ludności, to Łódź posiada w tym zakresie bariery trudne do przekroczenia — przede wszystkim deficyt wody. Poza tym miasto to odznacza się szczególnie niskim przyrostem naturalnym. W roku 1974 wynosił on w Łodzi zaledwie l,8°/0o (w 1970 r. nawet 0,9%o), podczas gdy w Warszawie 2,8°/0o — też znacznie poniżej ogólnego przyrostu naturalnego wynoszącego w miastach Polski 8,7%. Saldo migracji ludności w prawie wszystkich województwach jest ujemne; dodatnie notujemy jedynie obydwóch — stołecznym warszawskim i miejskim łódzkim.

vinonobile.pl